February 18, 2013

Kostnaderna för barn med särskilda behov ökar beror bland annat på att det inte längre finns tvångssteriliseringar

"Att kostnaderna för barn med särskilda behov ökar beror bland annat på att det inte längre finns tvångssteriliseringar".

Varför så chockade över detta uttalande från den moderate politikern, kommunalråd Charlotte Wachtmeister (M)?Det är ju enbart en vilja att fortsätta, vad som redan pågår och har pågått sedan 1930-talet.
Det är ju enbart en aktiv politik som vi har fört i Sverige sedan 1930-talet och fortgående, där 70 000 personer varav 93% kvinnor tvångssteriliserades enlig den utredning som skulle sätta stopp för sådant [PDF].

"Vid regeringssammanträde den 4 september 1997 beslutade regeringen
att tillkalla en särskild utredare för att allsidigt belysa de politiska beslutsfattarnas,
myndigheternas, forskarsamhällets och den medicinska
professionens ställningstagande och ansvar vad gäller tillkomsten och
tillämpningen av den steriliseringslagstiftning som var i kraft i Sverige
från 1930-talet fram till dess att nuvarande steriliseringslagen trädde i kraft år 1976."


1976 blev det förbjudet att tvångssterilisera romer och samer, för deras etnicitet.
Det ska vi absolut återinföra, om det ska följa den logik som Charlotte Wachtmeister (M) åskådligjör så vackert. Här måste vi på allvar säga att det bryter mot Europakonventionen och verifierat i ett domslut.

[2012-12-19] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen
"Kravet på sterilisering i könstillhörighetslagen för att få byta könstillhörighet strider mot regeringsformen och Europakonventionen. Steriliseringskravet ska därför inte tillämpas. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i dag i en dom."

I promemorian (Ds 2012:46) föreslås att kravet på sterilisering och upphävande av fortplantningsförmåga inför ändring av könstillhörighet i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall tas bort.
Vidare föreslås följdändringar i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2013. Egentligen vet vi inte exakt hur många personer som har tvångssteriliserats sedan 1976, när det egentligen skulle bli stopp för detta förfarande. Det är givetvis sekretessbelagt vilket påbjöds i lag 1944:133 om kastrering:  6 § Den som har tagit befattning med kastrering eller med ärende angående sådan åtgärd får inte obehörigen röja vad som därvid har förekommit. I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Lag (2009:402). Sedan årsskiftet 2012-13 har nu denna lag 1944:133 tagits ur bruk. För mer information och vidare refferenser, hänvisas till nedanförstående dokument och analys av det aktuella läget.


No comments:

Post a Comment