December 19, 2012

Tvångssteriliseringarna av transpersoner strider mot Europakonventionen

Kravet på sterilisering vid könsbyte strider mot Europakonventionen
[2012-12-19] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

"Kravet på sterilisering i könstillhörighetslagen för att få byta könstillhörighet strider mot regeringsformen och Europakonventionen. Steriliseringskravet ska därför inte tillämpas. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i dag i en dom".

Nästa år om det nya lagförslaget (Ds 2012:46 ”Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet”) går igenom riksdagen. Då är tanken med den nya lagen, att då ska tvångssteriliseringarna upphöra.

De tvångssteriliseringar som nu utförs på transpersoner som ett lagkrav, de tvångssteriliseringarna är nu olagliga kroppsingrepp enligt det gällande domslutet. Det är både enligt Europakonventionen och enligt regeringsformen. Det är de kroppsingreppen i könskörtlarna som medför en permanent sterilitet enligt ett lagkrav [Lag 1972:119 om fastställande av könstillhörighet i vissa fall] som nu enligt domslutet i Kammarrätten anses vara olagliga och en diskriminering.
Som det är idag saknar transpersoner rätten till fortplantning, både enligt lag och i praktiken med de utförda kirurgiska ingreppen i könskörtlarna och därmed även rätten till sin egen kropp. Dessa lagliga övergrepp mot transpersoner, denna praktik av tvångssterilisering måste även betraktras som [eugenik] och med denna en pågående utrotning av en minoritet i sammhället. Denna medicinska praktik ska då planerat upphöra från och med den 2 Juli 2013, om det blir som planerat vill säga.

Diskrimineringsbyrån i Uppsala:
Tvångssterilisering strider mot Europakonventionen och är att se som diskriminering

Idag kom dom i Diskrimineringsbyråns i Uppsala ärende rörande tvångssterilisering som Socialstyrelsen tidigare i år överklagade till kammarrätten. Kammarrätten följer DU:s linje och fastslår att tvångssterilisering är ett brott mot Europakonventionen och är att se som diskriminering.

Läs DU:s pressmeddelande här.

Läs kammarrättens dom här.

Läs Förvaltningsrättens dom här.

No comments:

Post a Comment