December 19, 2012

Tvångssteriliseringarna av transpersoner strider mot Europakonventionen

Kravet på sterilisering vid könsbyte strider mot Europakonventionen
[2012-12-19] Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen

"Kravet på sterilisering i könstillhörighetslagen för att få byta könstillhörighet strider mot regeringsformen och Europakonventionen. Steriliseringskravet ska därför inte tillämpas. Det konstaterar Kammarrätten i Stockholm i dag i en dom".

Nästa år om det nya lagförslaget (Ds 2012:46 ”Avskaffande av steriliseringskrav som villkor för ändrad könstillhörighet”) går igenom riksdagen. Då är tanken med den nya lagen, att då ska tvångssteriliseringarna upphöra.

De tvångssteriliseringar som nu utförs på transpersoner som ett lagkrav, de tvångssteriliseringarna är nu olagliga kroppsingrepp enligt det gällande domslutet. Det är både enligt Europakonventionen och enligt regeringsformen. Det är de kroppsingreppen i könskörtlarna som medför en permanent sterilitet enligt ett lagkrav [Lag 1972:119 om fastställande av könstillhörighet i vissa fall] som nu enligt domslutet i Kammarrätten anses vara olagliga och en diskriminering.
Som det är idag saknar transpersoner rätten till fortplantning, både enligt lag och i praktiken med de utförda kirurgiska ingreppen i könskörtlarna och därmed även rätten till sin egen kropp. Dessa lagliga övergrepp mot transpersoner, denna praktik av tvångssterilisering måste även betraktras som [eugenik] och med denna en pågående utrotning av en minoritet i sammhället. Denna medicinska praktik ska då planerat upphöra från och med den 2 Juli 2013, om det blir som planerat vill säga.

Diskrimineringsbyrån i Uppsala:
Tvångssterilisering strider mot Europakonventionen och är att se som diskriminering

Idag kom dom i Diskrimineringsbyråns i Uppsala ärende rörande tvångssterilisering som Socialstyrelsen tidigare i år överklagade till kammarrätten. Kammarrätten följer DU:s linje och fastslår att tvångssterilisering är ett brott mot Europakonventionen och är att se som diskriminering.

Läs DU:s pressmeddelande här.

Läs kammarrättens dom här.

Läs Förvaltningsrättens dom här.

December 4, 2012

SD följer en lång tradition av svensk rasism

New Renaissance publicerar idag på Newsmill, en artikel om varför det går så pass bra för Sverigedemokraterna som det gör: "SD följer en lång tradition av svensk rasism"


"Vi kan alltid betrakta Sverigedemokraterna som en extrem och liten del av det svenska samhället och vår samhällsstruktur, men det blir därmed en helt felaktig slutsats vi drar. I stället ska vi med nödvändighet se på rörelsen i sin helhet, vi måste kalla den sverigedemokratiska rörelsen och säga som det egentligen är. De kom ut ur, de växte upp ur den svenska folkmyllan och ur en långtida svensk tradition. De steg fram ur det riktigt pursvenska folkdjupet. Deras folkrörelse steg inte fram ur något vakuum som en del påstår, det borde egentligen inte behöva förklaras"
Det är inte för inte när den svenska politiska historiken, talar för sin egen del i den direkta sakfrågan. Från Carl Von Linné, slavhandel över  St. Barthélemy, Gunnar och Alva Myrdal och deras sociala experiment med steriliseringar, lobotomier och tvångsinterneringar av avvikare, till de nuvarande tvångssterriliseringarna av transpersoner. Det ligger således en lång tradition bakom den svenska rasismen, där det nu är Sverigedemokraterna som direkt visar upp detta ansikte för omvärlden. Men den kan även studeras i dagens svenska politik, där den är uppenbar om man bara vågar och har modet att lyfta på täcket. Från hur vi behandlar invandrare och asylsökande, till hur vi behandlar minoriteter och HBT-personer.
I artikeln påvisar vi att det inte är av en tillfällighet, att de nu har ett så pass bra stöd som de har och en plats i riksdagen. Det faller sig naturligt när Sverige och vår historia studeras, när den på intet sätt är ren från rasism, eugenik och rashygien fram till våra dagar och fortsättningsvis. Rasismen finns där som en konstant underström i samhället, fram tills dess vi behagar göra upp med vår egen bakomliggande historia.

December 2, 2012

The Swedish war on drugs

In a stark contrast to what the Minister for Elderly Care and Public Health, Maria Larssson (Kd), emphasises in a document to the UN. The Swedish war on drugs are not as positive as stated in the document, rather then is the oposite. We have previously noted; how drug use, Swedish policy and police enforcement is not in line with UN-declarations and commitments, entered into international agreements. Expressen: Liberati och Svart måndag: Därför kokar nätet av ilska mot Ask

"Representatives of the political networks Liberati and Black Monday is strongly critical of Minister of Justice Beatrice Ask's bill on compulsory drug testing in children under 15 years"

UN dokument:

Swedish Drug Control 

The evidence leads in the opposite direction, as Swedish public statistics will tell on crime and drugs. The police has a hard time to live up to the politically set policy, or do they? They do have the staff in numbers, but on the wrong level in the hierarchy according to the daily Dagens Nyheter. The police force has been more intent on staffing offices, not officers on patrol duty.

"The results show that weekend staffing has hardly improved at all. This despite the fact that the police have carried out the largest staffing in modern times. Since 1998, Sweden has received 3,620 more police officers - an increase of 22 percent. Meanwhile, manning the actual timing on average increased by only 0.7 percent".

The Swedish police force has been more focused on lesser crime and administration, not on combating criminal networks and on serious crime on the field, with variations over time and location (precincts). The daily Dagens Nyheter has been investigating the issue. Criminal gangs stands for even more of the  serious crime and drug related crime, then what has been stated by the police.
Even if the officialy stated focus and policy, has been on serious crime. The practice has not. It has been on lesser crime and criminals, the focus on organized and serious crime is lost. Even when the police gets more staff, better technology and the authority is wider then ever before in history. The war on drugs is no closer to reach the goals and intent of the legislation, while the policymakers still go after that same goal with the same methods and delivering even more repressive laws and tools. The misinformation on the topic is astounding, as it is relativily easy to falsify when the media reports diametrically opposing news on the same topic and reading public evaluations (Hanne Kjöler DN 2012-11-29, Sida 2012-11-14).

2011 20 Bekämpning Av Den Organserade brottslighten

On the operational level it looks like it is working. Cooperation between different authorities and information sharing with mutual board meetings. Lot´s of administration and a top heavy organization.

Criminal acts befor the individual needs. (Umeå Universitet) "It is possible that the social services logic has changed from values based on individual needs to values based on punishment."

The more restrictive policy and treatment of those who has an addiction, the current mainstream theory is of punishment. If you are in a substitution program (Methadon, Subutex) for an addiction. In spite of the cronic illness of addiction, you can be forced out of the medical treatment if you have a relapse. On the street without professional medical help and treatment, the chances of serious injury or death are rather high. As statisticaly verified; Sweden experiences a significantly high mortality rate, among patients outside of healthcare (fhi). There are no evidence of drug related deaths within the substitution treatment framework, with professional medical help, controlled prescription and treatment within the public healthcare framework.
The Swedish treatment filosophy, policy and practice has issues to solve. Leagaly as well as practicaly the Swedish practice has to change and heavy modeficatons implemented, as the current set of laws and treatment is more harmful then the practice do good. Harmreduction is the way forward according to scientists and research (Bostad först, Smittskyddsinstitutet).
EMCDDA, SvD, Polisens arbete mot narkotika, The Beckley Foundation,