May 27, 2012

Det är viktigt med mänskliga rättigheter även här hemma

Under gårdagen gick Marschen för tillgänglighet, på ett flertal orter i Sverige. Sverige följer inte de internationella FN-konventionerna för de mänskliga rättigheterna, när det kommer till personer med funktionsnedsättningar.

Marschen i Stockholm startade i Humlegården, för att ta vägen över Norrmalmstorg och upp till Sergelstorg. Marschen är till för att tala om och påvisa för den bredare allmänheten, att Sverige, sveriges riksdag och regering inte följer konventionen och saknar en tydlig uttalad vilja till att anta den som lag. Det är vad som i praktiken föreligger, trotts alla ord, löften och uttalanden om det motsatta. Det finns en svensk webbplats som tillhandahålls om de mänskliga rättigheterna, för att visa hur bra vi är på detta: "Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter".
May 19, 2012

Datalagringsdirektivet, vad kan vi säga om vår regeringen och riksdag?


Datalagring: kommissionär Cecilia Malmström vill inte förändra orginalförslaget i Direktiv  2006/24/EC, trots att det finns förslag om att inte införa datalagringsdirektivet så som det är formulerat. NR har deltagit i två olika omgångar av ett remissförfarande, då avseende datalagring, dess effektivitet och alternativ och därmed lämnat våra synpunkter till kommissionen. Dels över DR som sådant men även över ett ändrat och modifierat förslag från kommissionen: ”quick freeze”. De remissvar som förelegat talar entydigt för nackdelarna med DR, där det andra alternativet (quick freeze) överensstämmer bättre med gällande svensk lag och implementering. Vilket blir tydligare i polismetodutredningen och i utredningen om polisens tillgång till signalspaning (Mark Klamberg). Där även den svenska regeringen synes oss totalt ignorera realfakta, framför de mer ideologiskt betonade bakomliggande faktorer och fattade beslut inom ramarna för internationellt samarbete och avtal. Avtal som Stockholmsprogrammet från 2009, vilket även nyligen igen har påtalats av Tribunal 12 i en artikel på SvT-Debatt ”Idag kommer domen för Europas brott mot flyktingar” försvarsavtal med USA 2007 med departementet för ”homeland security”, avtal med Saudiarabien 2005 (Utrustning och system för elektronisk krigföring (EW) och signalspaning (SIGINT). SÖ 2005:59 Samförståndsavtal med Saudiarabien om militärt samarbete)

"The Commission is currently preparing a revision of Directive  2006/24/EC on the retention of data generated or processed in connection with the provision of publicly available electronic communications services or of public communications networks, also known as the Data Retention Directive.
Some Member States have difficulties, for constitutional, legal and political reasons, in transposing this directive into national law.
There are various examples of EC  law harmonising national legislation interfering with fundamental rights only where it is in place (e.g.  Article 1 2003/641/EC, Article 25 2011/92/EU, Article 9 pp.  2006/123/EC, Article 5 2001/29/EG, Article 15 ex-2002/58/EC).
1.  In the Commission’s opinion, is it legally possible to amend the Data Retention Directive  2006/24/EC to no longer make blanket communications data retention mandatory throughout the  EU, and to regulate and restrict national retention schemes where such exist?
2.  Is the Commission examining this option in the context of its current evaluation and impact assessment of the directive? If not, why not?

With regard to the question of the Honourable Member on the possibility of having an optional application of the Data Retention Directive, it needs to be underlined that this is not possible for the following reasons:
EC  law is equally applicable in all Member States in line with the principles of equal treatment and uniform application. Opt-outs for individual Member States are only possible when they are foreseen in primary law. In line with current Treaty provisions, these are not applicable for the data retention directive. Given that the data retention directive has to be applied in the entire EU, any optional retention would reintroduce obstacles to the internal market.
In absence of exemptions flowing directly form primary law, secondary law can foresee derogations in favour of the Member State in question subject to specific objectively different circumstances. The Commission is not aware of any such objectively different circumstances which might justify  derogation from this principle in the case of data retention. The fact that some Member States  may have had constitutional,  legal or political  difficulties in transposing the directive could not constitute a justification for such a derogation. On the contrary, to render optional any measure with obvious implications for the right to data protection and privacy would deprive the citizen of common minimum standards for those fundamental rights across the  EU.


Vad som nu kommer fram mycket tack vare Tyskland och Rumäniens författningsdomstolar och deras beslut att hänvisa till ECHR för sina beslut och inte till egen nationell lag och konstitution, är att direktivet kan vara olagligt och direkt bryta mot europeiska konvensionen om de fundamentala rättigheterna (Artikel 8 ECHR), det blir således även ett brott mot svensk grundlag och mot regeringsformen. Fram tills dess att beslut kan erhållas från kommissionen, när ECJ kan komma att annulera hela direktivet. Här måste således hela förfarandet runt regeringens initiativ i frågan kraftigt ifrågasättas, när det aldrig fanns en reel anledning att implementera direktivet när både det praktiska som det juridiska underlaget synes helt saknas för att implementeras i svensk lag som det står i dagsläget. Utgångspunkten är Irlands hemställan till ECJ från 2009: Talan om ogiltigförklaring – Direktiv  2006/24/EG – Lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster – Val av rättslig grund”.
Detta är givetvis inte en okänd grund och företeelse för de inom regering och riksdag, vilka direkt har arbetat och arbetar med frågeställningen. Detta måste även ha varit känt när lagförslaget lades upp inför riksdagen vid omröstningen tidigare i år, vilket i sig antyder precis som med förfarandet runt FRA-lagen 2008 samt Stockholmsprogrammet från 2009, att intentionerna är att tvinga in en obskyr lagstiftning. Även om behovet av den inte finns och är minst sagt ifrågasatt ur ett rättsligt som humanitär synvinkel, när lagen och direktivet inte kan anses överensstämma med en den rättspraxis och rättssäkerhet vi ur ett demokratiskt perspektiv måste anse vara en självklarhet, dessutom kan både direktiv och den svenska lagen fullt ut bryta mot europakonvensionen om de mänskliga rättigheterna.


May 12, 2012

Argentinas lag avssende trans och könsidentitet

Argentinas lag avseende trans och könsidentitet, här måste det beaktas att Argentina är ett katolskt land. Jämförande det moderna Sverige som varandes ett så kallat öppet och liberalt samhälle, där oliktänkande och minoriteter beaktas i lagstiftning. Där kan det bara sägas en sak om den kommande svenska NYA lagen (omskriven: Lag 1972:119, prop 2011/12:142), avseende trans och könsidentitet. Den är redan direkt antikverad och borde skrivas om, till mer likt den argentinska för att verkligen kunna kallas progressiv och modern. Det finns en motion från den nuvarande oppositionen (2011/12:142 Ändrad könstillhörighet), vilken är något bättre än regeringens lagda proposition. Argentina Gender Identity Law

May 6, 2012

Carl Bildt förtiger svensk som torterats i Bahrain

New Renaissance publicerar idag en uppföljande artikel, på SvT-Debatt: "Carl Bildt förtiger svensk som torterats i Bahrain"

Publicerad 6 maj, 2012 - 09:00
BAHRAIN Vi väntar fortfarande på att Carl Bild ska ta bladet från munnen och ta officiell ställning FÖR den svenske medborgaren Mohammed Habib AlMuqdad som sitter fängslad i Bahrain. Utrikesministern mötte domen mot honom med tystnad. Däremot var samme utrikesminister otroligt snabb att fördöma regimen i Urkaina och ge sitt stöd till den fängslade, tidigare premiärministern Julia Tymosjenko. Varför är det viktigare för vår utrikesminister att agera för en fängslad Ukrainier än för fängslade och även gripna och senare deporterade svenskar? Det skriver människorättsnätverket New Renaissance.

Till den vi tidigare har skrivit om Bahrain: "Här är beviset för att svensk medborgare torterats i Bahrain".

Publicerad 13 september, 2011 - 13:00
BAHRAIN Regimen i Bahrain har länge kunnat förtrycka civilbefolkningen utan att väcka global uppmärksamhet. Bland de många som fängslats och torterats återfinns de svenska medborgarna Shaikh Mohammed Habib AlMuqdad och Khalil AlHalwachi. För första gången kan vi nu se ett videoklipp där svenske Mohammed Habib AlMuqdad visar blåmärken han fått till följd av tortyren under fångenskapen, skriver bland annat människorättsaktivisten Amanda Brihed.

Om New Renaissance:

New Renaissance är en människorättsorganisation med ursprung i Nätverket Svart Måndag, ofta kopplat till motståndet mot massövervakning samt debatten om svenska tvångssteriliseringar av sexuella minoriteter. Organisationen arbetar med liknande grupper runtom i världen och har noga följt utvecklingen i Nordafrika och Mellanöstern.

 

 

Jens Odsvall och Maria Jern, för New Renaissance.