January 27, 2012

Den franska rapportören till ACTA-avtalet hoppar av i protest

Det är den franske rapportören, den ansvarige för ACTA och förhandlingarna som hoppar av i protest mot avtalet när det skrivits under av EU.
Från NR-skribenten Björn Nilsson:

”I want to denounce in the strongest possible manner the entire process that led to the signature of this agreement: no inclusion of civil society organisations, a lack of transparency from the start of the negotiations, repeated postponing of the signature of the text without an explanation being ever given, exclusion of the EU Parliament's demands that were expressed on several occasions in our assembly.”
“As rapporteur of this text, I have faced never-before-seen manoeuvres from the right wing of this Parliament to impose a rushed calendar before public opinion could be alerted, thus depriving the Parliament of its right to expression and of the tools at its disposal to convey citizens' legitimate demands.”
“Everyone knows the ACTA agreement is problematic, whether it is its impact on civil liberties, the way it makes Internet access providers liable, its consequences on generic drugs manufacturing, or how little protection it gives to our geographical indications.”
“This agreement might have major consequences on citizens' lives, and still, everything is being done to prevent the European Parliament from having its say in this matter. That is why today, as I release this report for which I was in charge, I want to send a strong signal and alert the public opinion about this unacceptable situation. I will not take part in this masquerade.”


Detta är en man som låter sin övertygelse gå före hans karriär på en nivå de flesta av oss inte fattar. Hans namn är Kader Arif, och han kommer snart att vara världskänd. Han är fransk Eu-parlamentariker, och var tills nyss Rapportör för EU-parlamentet angående ACTA.
Karif Aders uttalande översatt till svenska (m reservation för misstag i hastigheten):


"Jag vill på starkast möjliga sätt ta avstånd från hela den process som ledde till undertecknandet av detta avtal: inga organisationer från det civila samhället inkluderades, transparens saknades från förhandlingarnas början, undertecknandet av texten sköts upp upprepade gånger utan att någon förklaring någonsin gavs, EU-parlamentets krav som uttryckts vid flera tillfällen i vår församling exkluderades.
Som rapportör av denna text, har jag mött aldrig tidigare skådade manövrer från den högra flanken av detta Parlament för att tvinga igenom en hastig tidsplan innan den allmänna opinionen hunnit reagera, vilket berövade Parlamentet dess yttranderätt och de verktyg det förfogar över för att utföra dess medborgares legitima krav.
Alla vet att ACTA-avtalet är problematiskt, genom sitt anslag mot medborgerliga rättigheter, sättet det håller internet-leverantörer ansvariga, dess konsekvenser för tillverkning av vanliga mediciner, eller det ringa skydd det ger vårt geografiska läge.
Detta avtal kan få stora konsekvenser för medborgtares liv, och ändå görs allt för att förhindra Europaparlamentet från att få ett ord med i frågan. Det är därför jag idag, då jag överlämnar rapporten jag haft ansvar för, vill göra en skarp markering och varsko den allmänna opinonen om denna oacceptabla situation. Jag tänker inte vara delaktig i denna maskerad."

SVT, ZDNet, Avaaz, FFII, Emma, AJOUR, Wired, Michael Geist.

No comments:

Post a Comment